//////

NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI

Nabycie prawa własności w tym wypadku możliwe jest tylko w razie spełnienia się określonych przesła­nek. Podstawową przesłanką jest sprzedaż rzeczy objętych prawem pierwokupu. W większości wypadków mamy do czynie­nia z sytuacjami, w których w chwili powstania prawa pierwo – kupu nie jest jeszcze wiadome, czy strona zobowiązana zechce rozporządzać swoją rzeczą w drodze sprzedaży. Na wszelki wypadek zbywca asekuruje się w ten sposób, że gdyby zamiar sprzedaży rzeczy został zrealizowany, to jemu będzie przysłu­giwało pierwszeństwo kupna tej rzeczy przed Innymi podmiota­mi. Często przywilej pierwszeństwa kupna wynika z ustawy I w takim przypadku możemy powiedzieć, iż niejako ustawodawca asekuruje ściśle określony podmiot w celu ułatwienia mu naby­cia oznaczonej rzeczy z pierwszeństwem przed innymi osobami. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *