//////

NIEPEWNY PRZYWILEJ

Prawo pierwokupu jest przywilejem niepewnym, bowiem skorzys­tanie z tego prawa będzie możliwe tylko o tyle, o ile w ogóle zaistnieje zespół określonych przesłanek. Należy podkreślić, iż uprawniony z tytuŁi pierwokupu nie ma możliwości przyspie­szenia wykonania swego prawa. Podmiot uprzywilejowany musi czekać, aż zostaną spełnione warunki, które stworzą możliwość egzekwowania uprawnień płynących z prawa pierwokupu. Pew­nego rodzaju odstępstwo od tej zasady istnieje jedynie w przy­padku, gdy Skarb Państwa jest jednym ze współwłaścicieli nie­ruchomości miejskiej. Problem ten szerzej został omówiony w rozdziale piątym. Inaczej jest np. przy prawie odkupu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *