//////

PRECYZYJNE STOSOWANIE KONKRETNYCH NORM

Wydaje się jednak, iż takie postawienie sprawy prowadziłoby do zmiany po­stanowień Ustawy. Taka zaś sytuacja nie może zaistnieć, bowiem wytyczne mają służyć lepszemu I bardziej precyzyjnemu stoso­waniu konkretnych norm prawnych, ale nie mogą tych norm zmieniać. Umożliwienie Skarbowi Państwa wykonywania prawa pierwo­kupu budynków spowodowałoby nadto komplikacje natury praw – nej. Jak już bowiem wskazywano, własność budynków I Innych urządzeń przysługująca użytkownikowi wieczystemu stosownie do przepisu art. 235 § 2 k,c. jest prawem związanym z użytko­waniem i charakteryzuje się tym, że może być przeniesiona lub obciążona tylko wraz z prawem do korzystania z zabudowanej działki gruntu, oddanego w użytkowanie wieczyste

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *