//////

W RAMACH KODEKSU CYWILNEGO

Ustawowe prawo pierwokupu wynika zarówno z przepisów ko­deksu cywilnego, jak i ustaw szczególnych. W ramach kodeksu cywilnego prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa zastrzeżone jest na tle następujących sytuacji;w przypadku licytacyjnej sprzedaży nieruchomości rol­nej dokonywanej w celu zniesienia współwłasności tejże nieru­chomości, gdy żaden ze współwłaścicieli nie odpowiada warun­kom przewidzianym przez przepisy dla otrzymania na własność nieruchomości rolnej (art. 217);w razie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości rolnej sta­nowiącej przedmiot spadku, o ile żaden ze spadkobierców nie odpowiada warunkom wymaganym do otrzymania gospodarstwa rolnego (art. 1073);z chwilą licytacyjnej sprzedaży gruntu stanowiącego wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jeżeli żaden ze spadkobierców członka- spółdzielni nie odpowiada warunkom przewidzianym do otrzymania na własność tego gruntu 1 o ile nie wykona prawa pierwokupu rolnicza spółdzielnia produkcyjna, której to prawo przysługuje jeszcze przed Skarbem Państwa (art. 1088 § 2).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *