//////

WEJŚCIE W ŻYCIE KODEKSU ZOBOWIĄZAŃ

Pewne zmiany w tym zakresie nastąpiły po wejściu w życie kodeksu zobowiązań , gdyż zosta­ło uregulowane umowne prawo pierwokupu. Dalsze zmiany w tej Instytucji wprowadziły akty prawne, które weszły w życie w la­tach 1945-1946.Analizując przepisy erygujące ustawowe prawo pierwokupu zauważymy, że dotyczą one przedmiotów będących w kręgu szczególnych zainteresowań Państwa. Z reguły przedmiotem ustawowego prawa pierwokupu są nieruchomości. Jest to zrozu­miałe, bowiem własność nieruchomości, jednego z ważniejszych środków produkcji, decyduje o stosunkach społecznych, jak rów­nież o rozwoju gospodarczym Państwa. Jeżeli Państwo chce prowadzić określoną politykę gospodarowania nieruchomościami, to powinno zabezpieczyć sobie możliwość ich nabywania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *